Eset NOD32 zapewnia pe³n± i nieprzerwan± ochronê komputera od momentu jego uruchomienia.

Znakomita skuteczno¶æ programu zosta³a wielokrotnie potwierdzona w testach niezale¿nych organizacji takich jak ICSA Labs czy West Coats Labs.

Antywirus - dlaczego NOD32

W¶ród wielu rozwi±zañ dostêpnych na rynku program antywirusowy NOD32 wyró¿nia:

100% skuteczno¶æ, szybko¶æ dzia³ania, zaawansowany system ostrzegania i wykrywania wirusów. Program posiada prosty i przejrzysty interfejs u¿ytkownika oraz pomoc w jêzyku polskim.

Skaner NOD32 w czasie rzeczywistym monitoruje po³±czenie z internetem, pocztê wychodz±c± i przychodz±c±, a jednocze¶nie rezydentny modu³ skanuje pamiêæ operacyjn± komputera.

 

najszybszy antywirus
NOD32 jest jednym z najszybszych programów antywirusowych na rynku; wyj±tkowa szybko¶æ programu zosta³a wielokrotnie potwierdzona w testach; NOD32 skanuje od 2 do 50 razy szybciej ni¿ inne programy antywirusowe.

system wczesnego ostrzegania
dziêki technologii ThreatSense™ NOD32 potrafi wykryæ niezidentyfikowane jeszcze zagro¿enia; podejrzany plik jest wysy³any do laboratorium, po jednoznacznej identyfikacji i aktualizacji bazy wirusów nastêpuje jego usuniêcie

ochrona w czasie rzeczywistym
monitorowane s± wszystkie zbiory, przegl±dane strony www oraz poczta elektroniczna

automatyczna aktualizacja
NOD32 aktualizuje bazê sygnatur wirusów w pe³ni automatycznie: przez internet, z wybranej stacji roboczej lub serwera w sieci lokalnej, a w przypadku braku po³±czenia z Internetem, tak¿e z p³yty CD

dzienniki zdarzeñ
program wyposa¿ony jest w bogate dzienniki zdarzeñ dostarczaj±ce informacji o wynikach skanowania, wykrytych wirusach i innych wrogich programach oraz o aktualizacjach systemu

 

Konsola Remove Administrator

 

niskie wymagania sprzêtowe
do uruchomienia programu wystarczy system z procesorem x486, 30MB na dysku twardym i 32MB RAM

(c) 2006-2012. Jacek Cieniawa