NOD32 to zaawansowany technologicznie, a jednocze¶nie prosty w obs³udze program antywirusowy do serwerów sieciowych oraz pojedynczych komputerów.

Dziêki innowacyjnej technologii wykrywania zagro¿eñ nale¿y do ¶wiatowej czo³ówki najlepszych rozwi±zañ antywirusowych.

Promocja NOD32

Rabaty i zni¿ki dla szkolnictwa (z wyj±tkiem szkó³ wy¿szych), instytucji rz±dowych i u¿ytkowników innych programów antywirusowych.

Dla firm i u¿ytkowników prywatnych - wiêksze upusty mo¿na uzyskaæ przy zakupie powy¿ej 5 licencji na okres 2 lub 3 lat.

Uwaga. Rabaty nie sumuj± siê.
U¿ytkownik mo¿e wybraæ korzystniejszy dla siebie wariant.

Zmiana programu antywirusowego

na NOD32 lub Eset Smart Security jest premiowana rabatem do 30%, zakup i wa¿no¶æ programu antywirusowego nale¿y potwierdziæ paragonem lub faktur± ( certyfikatem, je¶li jest wydawany )

 

Zni¿ki dla instytucji EDU / GOV

program antywirusowy NOD32 dla jednostek rz±dowych mo¿e byæ sprzedawany z 15% rabatem;
promocja dotyczy administracji, urzêdów, wojska, policji, szpitali, innych jednostek rz±dowych i samorz±dowych przy pierwszym zakupie licencji

Cennik licencji na okres 2 lub 3 lat

W przygotowaniu. Prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Rabatu 5%

udzielamy przy zamówieniach z³o¿onych do 21.06.2016; z promocji wy³±czone s± przed³u¿enia licencji i zakup licencji na okres 2 lub 3 lat

 

Zamawiam

(c) 2006-2012. Jacek Cieniawa